SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 18090 )
Mechanik poèítaèových sietí
Mechanik elektrotechnik
Mechanik CNC
Autoopravár
Mechanik strojov a zariadení
Mechanik mechatronikilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 12793 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10333 )
áno
nie
neviemilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10800 )
áno ve¾mi
áno
nieilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14532 )
áno
nie
Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
Èo je duálne vzdelávanie

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznaèuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávate¾a. Výuèba v škole sa strieda s praktickým vyuèovaním v priestoroch zamestnávate¾a.

 
Duálne vzdelávanie založené na uèebnej zmluve medzi zamestnávate¾om a žiakom a zmluve o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávate¾om a strednou odbornou školou je spojením praktického vyuèovania u zamestnávate¾a s teoretickým vzdelávaním v odbornej škole. Je významným nástrojom pre znižovanie nezamestnanosti mladých ¾udí, ktorej hlavnou príèinou je nesúlad medzi zruènosami absolventov škôl a potrebami zamestnávate¾ov. V súèasnosti je tento nesúlad jednou z charakteristických nevýhod mladých ¾udí vstupujúcich na trh práce.

 

Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie systémom duálneho vzdelávania priamo u zamestnávate¾a môže zohra nezastupite¾nú úlohu v zlepšovaní tohto stavu. Je súèasne aj nástrojom pre zosúladenie poètu absolventov odborného vzdelávania v jednotlivých uèebných odboroch a študijných odborov s potrebami trhu práce.
 
Duálne vzdelávanie - ako kombinácia teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávate¾a sa v celej Európe považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ¾udí a  je k¾úèovým faktorom úspešnej hospodárskej politiky vyspelých štátov a hlavným nástrojom na znižovanie nezamestnanosti mladých ¾udí.

 


Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: