SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 18091 )
Mechanik poèítaèových sietí (22%)

Mechanik elektrotechnik (17%)

Mechanik CNC (16%)

Autoopravár (17%)

Mechanik strojov a zariadení (16%)

Mechanik mechatronik (12%)ilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 12794 )
áno (30%)

nie (24%)

v budúcnosti využijem (24%)

v budúcnosti nevyužijem (22%)
ilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10334 )
áno (37%)

nie (32%)

neviem (30%)
ilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10800 )
áno ve¾mi
áno
nieilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14533 )
áno (45%)

nie (39%)

Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
Centrum vzdelávania

Plán Centra odborného vzdelávania a prípravy pri Spojenej škole v Martine

 V zmysle zákona è.184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave bolo vytvorené pri Spojenej škole Martin dòa 1.9.2011 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu v Žilinskom samosprávnom kraji (ïalej len „COVaP“).

COVaP poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných èinností žiakov SŠ, ale aj satelitov jednotlivých centier s rovnakými, alebo podobnými uèebnými, študijnými odbormi pre región Turiec, Liptov a Orava. Centrum úzko spolupracuje so strojárskymi podnikmi v odbornom rozvoji žiakov a ich uplatnení po skonèení štúdia.

certifikát

Hlavné úlohy, ktoré bude plni COVaP:
 

1. Zabezpeèi kvalitné teoretické a praktické vyuèovanie žiakov SOŠ v okolitých firmách so zameraním na ich potreby – umiestnenie a uplatnenie absolventov.

2. Zváracia škola pri SŠ zabezpeèí akreditované rekvalifikaèné kurzy: Z-M1, Z-E1, Z-G1, D-G2, D-G1, D-E4 pre žiakov Spojenej školy, ale aj pre iné školy.

3. Využi akreditované vzdelávacie programy, a to: Operátor CNC techniky, Práca na horizontálnej vyvrtávaèke, Sústruženie kovov.

4. Preškoli uèite¾ov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy na nové technológie, ktoré sú bežné v jednotlivých firmách (nové CNC technológie, programovanie a pod.).

5. Zapoji èo najviac žiakov študijných odborov do programu sieových akadémii, poèítaèových sietí, lokálnej CISCO akadémie. Poskytova služby CISCO akadémie iným stredným školám.

6. Uskutoèni okresné kolo Technickej olympiády pre žiakov ZŠ  regiónu Turiec.Spolupracova s uèite¾mi Technickej výchovy na ZŠ a vyh¾adáva talentovaných a nadaných žiakov pre odbory Spojenej školy.

7. Pre žiakov Spojenej školy, ale aj žiakov z iných škôl uskutoèni skúšky z odbornej spôsobilosti vyhláška 508/2009 Z.z. § 21, ktorí majú ukonèené vzdelanie elektrotechnického smeru.

8. Poskytova odborné poradenstvo v oblasti strojárskej výroby, technológií a strojárskej praxi.

9. Uskutoèni školenia pre žiakov Spojenej školy v oblasti medzinárodného projektu  E-Twinning, E–learingové vzdelávanie, kreditné vzdelávanie a práca s medzinárodným portálom SCIENTIX.EU.

10. Motivova a oceòova žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v škole, ale aj na praxi.V spolupráci s firmami, najlepším žiakom zabezpeèi finanènú odmenu formou štipendia.

11. Firmy, v ktorých sú žiaci Spojenej školy na odbornej praxi žiadajú úpravu uèebných plánov v nadväznosti na ich výrobu a nové technológie.

12. COVaP úzko spolupracuje s SOPK Žilina v oblasti závereèných skúšok žiakov a rôznych školení, ktoré organizuje komora pre svojich èlenov.

13. Zváracia škola, jediná v Turci ponúka ucelené programy zváracích skúšok, preškolenia pre pracovníkov firmiem v regióne, Armádu Slovenskej republiky, ÚPSVaR Martin.

14. Spojená škola ponúka iným školám školenia FESTO hydraulika a pneumatika, školenie CNC technológií, odbornú prax na frézarskom a sústružníckom centre. 

V Martine 30.9.2011                                                                         Mgr. Jozef Zanovit

                                                                                                  riadite¾ Spojenej školy Martin
 


Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: