SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 18347 )
Mechanik poèítaèových sietí
Mechanik elektrotechnik
Mechanik CNC
Autoopravár
Mechanik strojov a zariadení
Mechanik mechatronikilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 13007 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10502 )
áno
nie
neviemilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10970 )
áno ve¾mi
áno
nieilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14655 )
áno
nie
Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
História školy

3. novembra 1948 vzniklo KRIVÁÒ ÈKD, uèòovské stredisko v Martine, umiestnené v prenajatých miestnostiach v bývalom Štátnom ústave pre zve¾aïovanie živností na Thurzovej ulici v Martine. Tieto požiadavkám na výchovu uèòov nepostaèovali, preto sa výuka vykonávala v rôznych závodoch  mimo Martina. Prvý školský rok 1948/49 nastúpilo do uèòovského strediska 120 uèòov. V decembri 1950 ukonèili výuèbu prví absolventi.

budova ssmt
 

V marci 1950 bolo uèòovské stredisko umiestnené do prenajatých miestností bývalej Advokátskej komory. Koncom roku 1950 bolo premiestnené do uvo¾nených továrenských budov n. p. Slovenka, továrne na pletený tovar v Martine.

V rokoch 1951 a 1952 sa uskutoèòovala rekonštrukcia a adaptácia továrenských objektov pre zabezpeèenie výchovno - vyuèovacieho procesu uèòov. Zákon o školských pracovných zálohách vytvoril legislatívny rámec pre uskutoèòovanie jednotnej organizovanej prípravy pracovných síl z radov mládeže. Týmto zákonom sa vytvárali priaznivé podmienky aj pre výchovu odborných pracovníkov v strojárskych profesiách. Riadenie výchovy robotníckeho dorastu prebralo Ministerstvo pracovných síl a 1. 9. 1952 sa z dovtedajšieho Strediska pracovného dorastu vytvorilo UÈILIŠTE ŠTÁTNYCH PRACOVNÝCH ZÁLOH è. 9. Jeho materským závodom zostali aj naïalej Turèianske strojárne v Martine ( vtedajšie závody J. V. Stalina, ZJVS, n. p. Martin ). Od 1. 9. 1957 sa ruší naše Ministerstvo pracovných síl a uèilište prechádza pod správu materského podniku ZJVS. Vedenie podniku sa rozhodlo definitívne vyrieši pretrvávajúce priestorové a materiálno - technické problémy uèiliša ve¾korysou výstavbou nových objektov pre všetky úseky výchovno - vyuèovacej èinnosti.

Od r. 1968 sa zaèala realizova výstavba nového moderného uèilištného komplexu. Prvá etapa výstavby znamenala vybudovanie priestorov pre teoretické a praktické vyuèovanie v podobe modernej štvorposchodovej budovy školy a ve¾kých dielní. Tým sa vytvorili možnosti pre zriadenie klasických  aj odborných uèební, kabinetov pre uèebné pomôcky, ako aj ïalších priestorov, potrebných pre prevádzku úseku teoretického vyuèovania. Prvá etapa výstavby bola ukonèená v decembri 1976. Od 1. 9. 1976 bolo uèilište presahované do týchto nových priestorov na Ulici Èervenej armády 25. Od 1. 9. 1978 nesie názov SOU strojárske.

V SOU strojárskom v Martine sa  v r. 1977 - 1990 vyuèilo aj 257 obèanov Vietnamu a v r. 1986 141 obèanov Líbye.

V druhej etape 1982 - 1985 sa vybudovali ïalšie prevádzky perspektívne riešeného školského komplexu - kuchyòa, jedáleò, ubytovòa SOUs, kinosála, zdravotné stredisko SOUs, telocvièòa a športoviská, ako aj CO kryt SOUs. Výstavba bola ukonèená v decembri 1985.

Od 1. 4. 1991  je SOU strojárske samostatný právny subjekt - príspevková organizácia.

Zoznam riadite¾ov pôsobiacich v jednotlivých obdobiach

Roky pôsobenia Meno a priezvisko
1948/51 Ing. Ladislav Michalek
1951/52 Nora Janovitsová
1952/54 Ján Roháè
1954/55 ¼udevít Filípek
1955/58 Michal Milošoviè
1958/65 Viliam Velický
1971/73 Boleslav Žebrák
1973/84 Jozef Olejèek
1984 - 19. 2. 1990 Ing. Jozef Kacian
20. 2. 1990 - 31. 1. 1994 Mgr. Jozef Zanovit
1. 2. 1994 - 30. 4. 2001 PaedDr. Zoltán Agricola
od 1. 5. 2001 Mgr. Jozef Zanovit
*Zoznam sme zostavili pod¾a dostupných zdrojov. Najmä do roku 1955 môže by neúplný alebo skreslený. Privítame upresòujúce informácie na tel. è.: 043/428 90 98.

Poèas svojej  existencie vychovala naša škola viac ako 22 000 vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sa väèšinou uplatnili v materskom podniku. Klasické uèebné odbory: zlievaè, hutník, kováè, galvanizér, sústružník, frézar, zámoèník, nástrojár, brusiè, ostriè nástrojov, drevo a kovomodelár postupne vystriedali novokoncipované s trojroènou uèebnou dobou a štvorroèné s maturitou.

Potreba prispôsobi sa trhu práce si vyžiadala zaradi do výuky aj nové, nestrojárske profesie: mechanik elektronik, mechanik èíslicovo riadených strojov, mechanik strojov a zariadení, mechanik nastavovaè, operátor  v kovoobrábaní  a službách, technickoadministratívny pracovník, maliar, mechanik cestných motorových vozidiel, strojový mechanik, obrábaè kovov a modelár. Študenti majú po ukonèení možnos zaradi sa do pracovného pomeru vo Viene  International, vo Volkswagene Slovakia a. s. Martin, v strojárskom závode Turany, v DMD Mobiltec, Machintex s. r o., Lombardini s. r. o., v autoservisoch v okresoch Martin a Turèianske Teplice u malých a stredných podnikate¾ov a pod.

Po úspešnom ukonèení 3 - roèných uèebných odborov ponúka SOUs možnos získa maturitu v nadstavbovom štúdiu  (2 roky), štúdiu popri zamestnaní ( 3 roky ). Žiaci, ktorí navštevujú študijné a uèebné odbory, majú vytvorené ve¾mi dobré podmienky v dobre vybavených dielòach a odborných uèebniach, uèebniach výpoètovej techniky, techniky administratívy, elektrotechniky a pod.

Od 01. 09. 2007 je samostatnou organizaènou zložkou Spojenej školy.

Od 1. augusta 1995 sa ako samostatný právny subjekt v priestoroch SOU strojárskeho v Martine nachádzala aj Stredná škola podnikania. Poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ukonèené maturitnou skúškou so zameraním na súkromné malé a stredné podnikania vo výrobných èinnostiach alebo službách. Dåžka štúdia sú 4 roky. Umožòuje absolventom pokraèova v ïalšom štúdiu na univerzitách alebo vysokých školách ekonomického a právnického zamerania.

Po úspešnom ukonèení SŠP si absolvent môže založi a úspešne prevádzkova súkromný malý alebo stredne ve¾ký podnik orientovaný na tovarovú výrobu alebo urèitý druh služieb, resp. je schopný pripravi koncepciu dosiahnutia podnikate¾ských cie¾ov organizácie. Pri SŠP je taktiež zriadené dvojroèné pomaturitné štúdium - Verejná správa. Toto štúdium je jedno z dvoch, ktoré bolo zriadené pre celé Slovensko.

Od 01. 09. 2007 je samostatnou organizaènou zložkou Spojenej školy.


Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: