Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu


V zmysle zákona č.184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave bolo vytvorené pri Spojenej škole Martin dňa 1.9.2011 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu v Žilinskom samosprávnom kraji (ďalej len „COVaP“).

COVaP poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností žiakov Spojenej školy, ale aj satelitov jednotlivých centier s rovnakými, alebo podobnými učebnými, študijnými odbormi pre región Turiec, Liptov a Orava. Centrum úzko spolupracuje so strojárskymi podnikmi v odbornom rozvoji žiakov a ich uplatnení po skončení štúdia.


Hlavné úlohy COVaP:


1. Zabezpečuje kvalitné teoretické a praktické vyučovanie žiakov SOŠ v okolitých firmách so zameraním na ich potreby – umiestnenie a uplatnenie absolventov.


2. Zváracia škola pri SŠ zabezpečuje akreditované rekvalifikačné kurzy: Z-M1, Z-E1, Z-G1, D-G2, D-G1, D-E4 pre žiakov Spojenej školy, ale aj pre iné školy.


3. Využíva akreditované vzdelávacie programy, a to: Operátor CNC techniky, Práca na horizontálnej vyvrtávačke, Sústruženie kovov.


4. Preškoľuje učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy na nové technológie, ktoré sú bežné v jednotlivých firmách (nové CNC technológie, programovanie a pod.).


5. Zapája čo najviac žiakov študijných odborov do programu sieťových akadémii, počítačových sietí, lokálnej CISCO akadémie. Poskytuje služby CISCO akadémie iným stredným školám.


6. Uskutočňuje okresné kolo Technickej olympiády pre žiakov ZŠ regiónu Turiec. Spolupracuje s učiteľmi Technickej výchovy na ZŠ a vyhľadáva talentovaných a nadaných žiakov pre odbory Spojenej školy.

7. Pre žiakov Spojenej školy, ale aj žiakov z iných škôl uskutočňuje skúšky z odbornej spôsobilosti vyhláška 508/2009 Z.z. § 21, ktorí majú ukončené vzdelanie elektrotechnického smeru.


8. Poskytuje odborné poradenstvo v oblasti strojárskej výroby, technológií a strojárskej praxi.


9. Uskutočňuje školenia pre žiakov Spojenej školy v oblasti medzinárodného projektu E-Twinning, E–learingové vzdelávanie, kreditné vzdelávanie a práca s medzinárodným portálom SCIENTIX.EU.


10. Motivuje a oceňuje žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v škole, ale aj na praxi. V spolupráci s firmami, najlepším žiakom zabezpečuje finančnú odmenu formou štipendia.


11. Firmy, v ktorých sú žiaci Spojenej školy na odbornej praxi žiadajú úpravu učebných plánov v nadväznosti na ich výrobu a nové technológie.


12. COVaP úzko spolupracuje s SOPK Žilina v oblasti záverečných skúšok žiakov a rôznych školení, ktoré organizuje komora pre svojich členov.


13. Zváracia škola, jediná v Turci ponúka ucelené programy zváracích skúšok, preškolenia pre pracovníkov firiem v regióne, Armádu Slovenskej republiky, ÚPSVaR Martin.


14. Spojená škola ponúka iným školám školenia FESTO hydraulika a pneumatika, školenie CNC technológií, odbornú prax na frézarskom a sústružníckom centre.