SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 13086 )
Mechanik počítačových sietí (20%)

Mechanik elektrotechnik (17%)

Mechanik CNC (16%)

Autoopravár (16%)

Mechanik strojov a zariadení (15%)

Mechanik mechatronik (15%)ilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 8772 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnosť kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 6939 )
áno
nie
neviemilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými učebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 7349 )
áno veľmi (37%)

áno (30%)

nie (33%)
ilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 11869 )
áno
nie
Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €


ekonomické produkty
elektrotechnické výrobky
fotografie
pneuservis
prezentácie školy
suveníry
výtvarné práce
školenia a kurzy
športová ponuka

vyprázdni košíkTESTYHistória školy

3. novembra 1948 vzniklo KRIVÁŇ ČKD, učňovské stredisko v Martine, umiestnené v prenajatých miestnostiach v bývalom Štátnom ústave pre zveľaďovanie živností na Thurzovej ulici v Martine. Tieto požiadavkám na výchovu učňov nepostačovali, preto sa výuka vykonávala v rôznych závodoch  mimo Martina. Prvý školský rok 1948/49 nastúpilo do učňovského strediska 120 učňov. V decembri 1950 ukončili výučbu prví absolventi.

budova ssmt
 

V marci 1950 bolo učňovské stredisko umiestnené do prenajatých miestností bývalej Advokátskej komory. Koncom roku 1950 bolo premiestnené do uvoľnených továrenských budov n. p. Slovenka, továrne na pletený tovar v Martine.

V rokoch 1951 a 1952 sa uskutočňovala rekonštrukcia a adaptácia továrenských objektov pre zabezpečenie výchovno - vyučovacieho procesu učňov. Zákon o školských pracovných zálohách vytvoril legislatívny rámec pre uskutočňovanie jednotnej organizovanej prípravy pracovných síl z radov mládeže. Týmto zákonom sa vytvárali priaznivé podmienky aj pre výchovu odborných pracovníkov v strojárskych profesiách. Riadenie výchovy robotníckeho dorastu prebralo Ministerstvo pracovných síl a 1. 9. 1952 sa z dovtedajšieho Strediska pracovného dorastu vytvorilo UČILIŠTE ŠTÁTNYCH PRACOVNÝCH ZÁLOH č. 9. Jeho materským závodom zostali aj naďalej Turčianske strojárne v Martine ( vtedajšie závody J. V. Stalina, ZJVS, n. p. Martin ). Od 1. 9. 1957 sa ruší naše Ministerstvo pracovných síl a učilište prechádza pod správu materského podniku ZJVS. Vedenie podniku sa rozhodlo definitívne vyriešiť pretrvávajúce priestorové a materiálno - technické problémy učilišťa veľkorysou výstavbou nových objektov pre všetky úseky výchovno - vyučovacej činnosti.

Od r. 1968 sa začala realizovať výstavba nového moderného učilištného komplexu. Prvá etapa výstavby znamenala vybudovanie priestorov pre teoretické a praktické vyučovanie v podobe modernej štvorposchodovej budovy školy a veľkých dielní. Tým sa vytvorili možnosti pre zriadenie klasických  aj odborných učební, kabinetov pre učebné pomôcky, ako aj ďalších priestorov, potrebných pre prevádzku úseku teoretického vyučovania. Prvá etapa výstavby bola ukončená v decembri 1976. Od 1. 9. 1976 bolo učilište presťahované do týchto nových priestorov na Ulici Červenej armády 25. Od 1. 9. 1978 nesie názov SOU strojárske.

V SOU strojárskom v Martine sa  v r. 1977 - 1990 vyučilo aj 257 občanov Vietnamu a v r. 1986 141 občanov Líbye.

V druhej etape 1982 - 1985 sa vybudovali ďalšie prevádzky perspektívne riešeného školského komplexu - kuchyňa, jedáleň, ubytovňa SOUs, kinosála, zdravotné stredisko SOUs, telocvičňa a športoviská, ako aj CO kryt SOUs. Výstavba bola ukončená v decembri 1985.

Od 1. 4. 1991  je SOU strojárske samostatný právny subjekt - príspevková organizácia.

Zoznam riaditeľov pôsobiacich v jednotlivých obdobiach

Roky pôsobenia Meno a priezvisko
1948/51 Ing. Ladislav Michalek
1951/52 Nora Janovitsová
1952/54 Ján Roháč
1954/55 Ľudevít Filípek
1955/58 Michal Milošovič
1958/65 Viliam Velický
1971/73 Boleslav Žebrák
1973/84 Jozef Olejček
1984 - 19. 2. 1990 Ing. Jozef Kacian
20. 2. 1990 - 31. 1. 1994 Mgr. Jozef Zanovit
1. 2. 1994 - 30. 4. 2001 PaedDr. Zoltán Agricola
od 1. 5. 2001 Mgr. Jozef Zanovit
*Zoznam sme zostavili podľa dostupných zdrojov. Najmä do roku 1955 môže byť neúplný alebo skreslený. Privítame upresňujúce informácie na tel. č.: 043/428 90 98.

Počas svojej  existencie vychovala naša škola viac ako 22 000 vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí sa väčšinou uplatnili v materskom podniku. Klasické učebné odbory: zlievač, hutník, kováč, galvanizér, sústružník, frézar, zámočník, nástrojár, brusič, ostrič nástrojov, drevo a kovomodelár postupne vystriedali novokoncipované s trojročnou učebnou dobou a štvorročné s maturitou.

Potreba prispôsobiť sa trhu práce si vyžiadala zaradiť do výuky aj nové, nestrojárske profesie: mechanik elektronik, mechanik číslicovo riadených strojov, mechanik strojov a zariadení, mechanik nastavovač, operátor  v kovoobrábaní  a službách, technickoadministratívny pracovník, maliar, mechanik cestných motorových vozidiel, strojový mechanik, obrábač kovov a modelár. Študenti majú po ukončení možnosť zaradiť sa do pracovného pomeru vo Viene  International, vo Volkswagene Slovakia a. s. Martin, v strojárskom závode Turany, v DMD Mobiltec, Machintex s. r o., Lombardini s. r. o., v autoservisoch v okresoch Martin a Turčianske Teplice u malých a stredných podnikateľov a pod.

Po úspešnom ukončení 3 - ročných učebných odborov ponúka SOUs možnosť získať maturitu v nadstavbovom štúdiu  (2 roky), štúdiu popri zamestnaní ( 3 roky ). Žiaci, ktorí navštevujú študijné a učebné odbory, majú vytvorené veľmi dobré podmienky v dobre vybavených dielňach a odborných učebniach, učebniach výpočtovej techniky, techniky administratívy, elektrotechniky a pod.

Od 01. 09. 2007 je samostatnou organizačnou zložkou Spojenej školy.

Od 1. augusta 1995 sa ako samostatný právny subjekt v priestoroch SOU strojárskeho v Martine nachádzala aj Stredná škola podnikania. Poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou so zameraním na súkromné malé a stredné podnikania vo výrobných činnostiach alebo službách. Dĺžka štúdia sú 4 roky. Umožňuje absolventom pokračovať v ďalšom štúdiu na univerzitách alebo vysokých školách ekonomického a právnického zamerania.

Po úspešnom ukončení SŠP si absolvent môže založiť a úspešne prevádzkovať súkromný malý alebo stredne veľký podnik orientovaný na tovarovú výrobu alebo určitý druh služieb, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie. Pri SŠP je taktiež zriadené dvojročné pomaturitné štúdium - Verejná správa. Toto štúdium je jedno z dvoch, ktoré bolo zriadené pre celé Slovensko.

Od 01. 09. 2007 je samostatnou organizačnou zložkou Spojenej školy.


Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: